Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön.

Planområdet ligger i centrala Lindesberg, nära utloppet av Bottenån.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning, du har även möjlighet att lämna synpunkter på den.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd pågick mellan 5 oktober - 23 oktober 2020

Granskningshandlingar arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Reviderade handlingar kommer ut till granskningen.

För ytterligare upplysningar

Jonathan Pedersén
Planarkitekt
Telefon 0581-81788
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad