Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön.

Plankartan

Planområdet är beläget centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmarna. Området avgränsas av strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer i processen?

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 5 oktober 2020 – 23 oktober 2020.

Samtliga yttranden och svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingarna.

Efter granskningen kommer nya yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande.

Granskningen ger ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag.

Granskning pågick mellan 7 juni - 6 juli 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns endast att ta del av här på grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Du kan däremot be om att få dem skickade till dig fysiskt.

Synpunkter på förslaget

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer "S-2019-735" framgå.
  • Om du anser dig berörd av detaljplanen i bemärkelsen att planen går emot dina synpunkter, kan du överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Dock måste du då senast under granskningen framföra dina synpunkter skriftligt, annars kan du förlora rätten till att överklaga, enligt 5 kap 11 § PBL.

Du kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan på tre sätt,

Synpunkterna måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den 6 juli 2021.

För ytterligare upplysningar

Jonathan Pedersén
Samhällsplanerare
Telefon 0581-81788
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad