Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny användning för Kristinaskolan till bostäder då verksamheten ska avvecklas, samt möjlig-göra för uppförande av nya bostäder på skolområdet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet. Vid utformningen av planområdet måste hänsyn tas till riksintresse kulturmiljövård för centrala Lindesberg.

Planområdet är beläget väster om Lindesbergs tätort.

Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 12 juli– 30 augusti 2019. Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingen. Samtliga yttranden och svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Efter granskningen kommer nya yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag.

Planområdet är beläget i den södra delen av Lindesbergs centrumkärna mellan Kristinavägen och Kungsgatan.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 12 juli – 30 augusti 2019

Granskning pågår mellan 9 juli - 4 september 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

Utredningar ( 7 bilagor)

Handlingarna finns även att ta del av på

  • Lindesbergs bibliotek, Kungsgatan 37A
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41

Synpunkter på detaljplanen

Granskningen ger möjligheten att lämna ytterligare synpunkter kring det reviderade detaljplaneförslaget.

  • Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt och skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  • Synpunkter ska innehålla namn och adress. Som ämne anger du ”Dnr S-2017-477”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

  • Synpunkter lämnas senast 4 september 2020.

  • Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad