Detaljplan för Lindesby 5:4 m.fl. (Charlottenlund)

Syftet med detaljplanen är att omvandla det industriområde som finns på den södra sidan Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av handel, kontor och verksamheter med mindre omgivningspåverkan. Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de centrala och västra delarna av Lindesbergs tätort, samt anpassa den
framtida markanvändningen efter pågående markanvändning.

Planområdet ligger i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen och i söder av ett större skogsområde.

Vad händer i processen?

Samråd om planen hålls 21 december 2020 – 22 januari 2021

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2020-81".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 22 januari 2021.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren
Planarkitekt
Telefonnummer 0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad