Detaljplan för Lindeshyttan 2:15 m.fl. (Stafettgatan)

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs
kommun som antogs 2019-04-15.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd av planen pågår mellan 17 juli 2021 - 21 augusti 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden kommer återges i en samrådsredogörelse som tas fram efter att detaljplanen varit ute på samråd.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

5. Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter
    finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer ”S-2021-324” framgå.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats., (QRkod
nedan) för att lämna ditt yttrande eller via e-post till info@sb-bergslagen.
se.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-324.

Eller med vanlig post till:
- Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6
711 30 Lindesberg
Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den
21 augusti 2021.

QR-kod synpunkter på planförslag

Skanna QR-koden för att använda e-tjänsten.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Eller vid övriga frågor ring växeln 0581-810 00 eller maila till info@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad