Detaljplan för Lindeshyttan 2:15 m.fl. (Stafettgatan)

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs
kommun som antogs 2019-04-15.

Vad händer i processen?

Granskning pågick mellan 6 oktober 2021 - 20 oktober 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden återges i en samrådsredogörelse som finns bland planhandlingarna nedan.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Samrådshandlingar:

5. Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter
    finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer ”S-2021-324” framgå.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats., (QRkod
nedan) för att lämna ditt yttrande eller via e-post till info@sb-bergslagen.
se.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-324.

Eller med vanlig post till:
- Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6
711 30 Lindesberg
Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den
20 oktober 2021.

Skanna QR-koden för att använda e-tjänsten.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Eller vid övriga frågor ring växeln 0581-810 00 eller maila till info@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad