Detaljplan för Lindeshyttan 2:15 m.fl. (Stafettgatan)

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs
kommun som antogs 2019-04-15.

Vad händer i processen?

Granskning pågick mellan 6 oktober 2021 - 20 oktober 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta planen den 10 november 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden återges i en samrådsredogörelse som finns bland planhandlingarna nedan.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Antagandehandlingar:

7. Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Överklagandeperiod

  • Planförslaget vinner laga kraft tre veckor efter att nämndens beslut att anta planen publicerats på kommunens anslagstavla. Den 9 december 2021.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Eller vid övriga frågor ring växeln 0581-810 00 eller maila till info@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad