Detaljplan för Rockhammar 1:3 etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hallbyggnad, ett massalager.

Planområdet ligger i Rockhammar vid Billeruds befintliga verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att antagandehandlingar samt granskningsutlåtande har lämnats till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för beredning om antagandebeslut inom kort.

Vad händer i processen?

Delar i processen med senaste händelsen överst:
  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning av planen pågår mellan 10 och 24 februari 2022.
  • Planförslaget har varit ute på samråd mellan 1 jul och 31 augusti 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Överklagandeperiod

En detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Ytterligare upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt

0581-830 57

kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad