Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan)

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den tidigare skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11.

I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv.

Syftet är också att befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden.

Planområdet ligger i Stadsskogen i norra delen av Lindesbergs tätort, vid den före detta högstadieskolan Stadsskogsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att:

  • Rubricerad detaljplan överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden bergslagen för beredning, därefter går planen vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande.
  • Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del justeringar i planhandlingarna. Punkthusområdet i norra delen har plockats bort från planförslaget. Planhandlingarna har justerats efter detta.

Vad händer i processen

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning av planen pågick mellan 9 och 30 mars 2022.
  • Samråd pågick mellan 28 oktober och 24 november 2019.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Överklagandeperiod

En detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt

0581-830 68

malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad