Detaljplan för Torp 17:1

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från kyrka till bostadsändamål för att möjliggöra för bostäder på platsen.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Frövi, söder om järnvägsspåren längs med Centralvägen som löper genom Frövi.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut inför granskning. Granskningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Granskning hålls mellan 13 april 2021 – 27 april 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2020-620".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 27 april 2021.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Om jag har frågor?

Ina Pettersson, planarkitekt
0581-810 67
ina.pettersson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad