Detaljplan för Brodalen 2:6 m.fl. (Hemköp)

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av livsmedelsbutikens verksamhet. Detta genom att möjliggöra en ombyggnation av lastzonen, tillbyggnad av livsmedelsbutiken samt utökning av parkeringen. Vidare är även syftet med detaljplanen att bekräfta användningen bostäder för fastigheten väster om livsmedelsbutiken.

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg, norr om Prästbron längs med Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen, Torphyttevägen och Brodalsgatan.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 28 oktober och 24 november 2019

Granskning av planen pågick mellan 9 och 30 mars 2022.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 1 september 2022 och det justerade protokollet anslogs 2022-09-08

Detaljplanen fick laga kraft 2022-09-30

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare upplysningar erhålles av:

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad