Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (etapp 1, norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Detaljplanen har efter samrådet bytt namn från del av Heden 1:11 m fl till detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har nu fått laga kraft.

Handlingar tillhörande detaljplanen

5_Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad