Detaljplan för del av Mariedal 1:1 (ny kontorsbyggnad) i Frövi

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en kontorsbyggnad med tillhörande parkering och gård.

Planområdet är beläget i centrala Frövi i Lindesbergs kommun.
Området avgränsas av järnvägen Bergslagsbanan i söder och vägen
Norra Bangatan i norr.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun som antogs 2019-04-15 och förslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer i processen?

Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut. Ärendet planeras att hanteras på Samhällsbyggnads­nämndens sammanträde 19 maj 2022.

Delar i processen med senaste händelse överst:

  • Planen fick laga kraft 18 juni 2022.
  • Antagande av planen 19 maj 2022.
  • Granskning av planen pågick mellan 17 mars och 6 april 2022.
  • Samråd av planen pågick mellan 19 juni och 31 augusti 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Överklagandeperiod

En detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad