Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. Syftet är att säkerställa ytor för parkområde samt skapa planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i vatten.

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. Avståndet till Frövi centrum är cirka 330 meter samt cirka 400 meter till Frövi järnvägsstation. Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i söder av sjön Väringen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.

Detaljplanen bedöms inte medför en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun samt gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Vad händer i processen?

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Detaljplanen fick laga kraft 23 mars 2023.

  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 20 februari 2023 och dessförinnan tillstyrktes den av Samhällsbyggnadsnämnden 9 november 2022.

  • Granskning av planen pågick mellan 9 och 30 mars 2022.
  • Samråd pågick mellan 28 oktober och 24 november 2019.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Ytterligare information

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad