Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön.

Detaljplanen är belägen centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmen. Området avgränsas av strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder.

Vad händer i processen?

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 5 oktober 2020 – 23 oktober 2020.

Granskning pågick mellan 7 juni - 6 juli 2021

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022 och anslogs på anslagstavlan den 23 februari.

Detaljplanen fick laga kraft den 17 mars 2022.

Handlingar tillhörande detaljplanen

För ytterligare upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad