Detaljplan för Hagaberg 11:7 m.fl (framtidens stadsdel, etapp 1)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse, en stadsdelspark samt renovering och komplettering av delar av det befintliga bostadsbeståndet med tillhörande utemiljöer och bostadskomplement. Planen möjliggör också en expansion av Björkhagaskolan. Förändringar i området ska göras på ett sätt så att värden i den befintliga stadsplanestrukturen kan tillvaratas. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra för en stadsdel med trygga utemiljöer och platser för lek, rörelse, vila och social samvaro. Vidare syftar planen till att möjliggöra för en större funktionsblandning. Detaljplanen ska bidra till en ökad tillgänglighet inom området genom möjligheter till en förändrad trafik- och rörelsestruktur.

Kartbild över nuvarande område samt förslag på planerat framtida områdeFörstora bilden

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Lindesbergs tätort i området Hagaberg. Planområdet avgränsas i öster av Björkhyttevägen, i norr av Lövstavägen och i väster mot Vita stigen och grönområde. I söder avgränsas området av Björkhagaskolan.

Detaljplanen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs den med utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att ett planförslag kungörs i tidningen vid planstarten samt att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun utgör området stadsbygd. Planförslaget strider inte mot översiktsplanen. Den nya bebyggelsen avviker från stadsdelens befintliga skala men kompletterar den också på ett sätt som ligger i linje med översiktsplanen.

Här kan du läsa mer om kommunens översiktsplan.

Vad händer i processen?

Fastigheter i Lindesberg AB (Falab) och Lindebergsbostäder AB (Libo) startade under 2020 en omfattande utvecklingsprocess för Hagabergsområdet under namnet Framtidens stadsdel i Lindesberg. Utvecklingsprocessen har nu kommit fram till stadiet där en ny detaljplan för området ska tas fram. Detaljplanen tas fram av stadsbyggnadskontoret.

Samråd pågick mellan 24 oktober 2022- 20 november 2022.

Nästa steg i processen är granskning, där planförslaget ställs ut och myndigheter och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Mer information

Är du intresserad av hur det går till när en detaljplan tas fram så kan du lära dig mer om det i PowerPointen nedan.

Ladda ner detaljplaneprocessen Powerpoint, 4.9 MB.

Ytterligare upplysningar

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad