Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Planområdet är beläget väster om Lindesbergs tätort.

Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplanen godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande upphävde Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i och med denna nya detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar samt en lokaliseringsprövning.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 8 maj – 29 maj 2020

Granskning pågick mellan 8 juni - 29 juni 2020

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Tomter utmäts

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad