Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan)

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den tidigare skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden.

I byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden.

Planområdet ligger i Stadsskogen i norra delen av Lindesbergs tätort, vid den före detta högstadieskolan Stadsskogsskolan.

Vad händer i processen

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 28 oktober 2019–24 november 2019.

Granskning av planen pågick mellan 9 och 30 mars 2022

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 7 juni 2022 och anslogs på anslagstavlan den 14 juni.

Detaljplanen fick laga kraft den 6 juli 2022.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad