Planbesked

Du kan ansöka om ett planbesked för att få veta hur kommunen ställer sig till att påbörja ett detaljplanearbete.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett sätt för kommunen att visa sin viljeriktning för ett detaljplanearbete. Kommunen lämnar ett positivt eller ett negativt planbesked.

Begär ett planbesked Länk till annan webbplats.

I sin bedömning av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning som bland annat tittar på om den åtgärd som föreslås kan antas vara genomförbar och om det är förenlig med de övergripande ställnings­taganden för kommunens utveckling som finns i den kommunala över­sikts­planen.

Planbeskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Det är inte heller ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Plan- och bygglagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Planbesked - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnad för planbesked

Ett planbesked är alltid förenat med en kostnad, oavsett om det blir positivt eller negativt. Positiva planbesked debiteras med 100%. Om ett planavtal tecknas avräknas avgiften för planbesked till hälften. Negativa planbesked, avslag, debiteras med 60% av angivet belopp.

Taxa för planverksamhet Pdf, 296.9 kB.

Enkel åtgärd

10 500 kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard planförfarande.

Medelstor åtgärd

15 750 kr

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

21 000 kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Utöver kostnaden för planbesked tillkommer en separat kostnad för själva detaljplanearbetet.

Vad händer sen?

Om du har fått ett positivt planbesked läggs ditt arbete till i listan av arbeten. När det är dags att påbörja planarbetet kontaktas du av en handläggare och ett planavtal skickas till dig.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad