Planprogram och strategier

Utöver översiktsplan och detaljplaner finns det ett antal andra planer och strategier som kommunen kan använda för utvecklingen av den fysiska miljön.

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogram för norra stadskärnan

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadskärnan som plats för handel, service, bostäder, rekreation och möten samt viktiga funktioner kopplade till centrum, så som parkeringsplatser, mm. Planprogrammet ska visa på en möjlig utveckling av den norra stadskärnan i Lindesberg.

Ladda ner planprogram för norra stadskärnan, pdf Pdf, 47.2 MB.

Bryggprogram

Bryggprogrammets grundtanke är att ingen privatisering av den gemen­samma strandnära miljön ska tillåtas på kommunal mark. Programmet ger förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är lämpligt med bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter längs ån och delar av Lindesjöarna. Detta med utgångspunkt från var det är detalj­planelagt för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, bad- och rekreationsmöjligheter för allmänheten samt tidigare planering.

Ladda ner bryggprogrammet, pdf Pdf, 5.5 MB.

Riktlinjer - privata bryggor på kommunal mark

Riktlinjerna är till för att säkerställa allmänhetens tillgång till vatten- och strandnära områden. De är ett stöd i utformningen av och vid ansökan om att uppföra bryggor på kommunal mark samt redovisa vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Ladda ner riktlinjer för privata bryggor på kommunal mark, pdf Pdf, 1.5 MB.

Utvecklingsplan över Frövi strandpromenad

Utvecklingsprogrammet ska ange kommunens övergripande vision och målsättningar för områdets utveckling, samt utgöra ett underlag för
en eller flera framtida detaljplaner.

Utvecklingsprogram Frövi strandpromenad

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad