Ökad nytta av VA-huvudmans tjänster

Beviljat bygglov eller bygganmälan kan innebära ökade kostnader

Begreppet lägenhet

När en fastighetsägare beviljas bygglov eller bygganmälan kan
detta innebära en utökning av fastighetens totala antal
”lägenheter” enligt VA-taxan.
Antalet lägenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta
fastigheten har av tillgången till VA-huvudmannens tjänster.
Enbostadshus = 1 lägenhet, Parhus = 2 lägenheter o.s.v. Även
komplementbyggnad (Attefallshus, gäststuga, friggebod m.m.)
räknas som lägenhet.
För bebyggelse enligt VA-taxan jämställt bostadsfastighet
(kontor, butik, hotell, restaurang, skola, boende, lager m.m.),
räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Anläggningsavgift

Lägenhetsavgift är en utpräglad nyttorelaterad avgiftsparameter
i VA-taxan och debiteras för varje tillkommande lägenhet i
enlighet med VA-taxan § 5.7.
Tomtyteavgift tas ut upp till belopp enligt begränsningsregel i
VA-taxan § 5.3. När fler lägenhetsavgifter tillkommer medför
detta att det belopp vilket begränsningen baseras på ökar.
Avgiftsnivån bestäms enligt VA-taxa som är gällande när
avgiftsskyldighet uppstår vilket sker vid tidpunkt för beviljat
bygglov eller bygganmälan.

Betalning

Anläggningsavgiften ska betalas innan anslutning av fler lägenheter får göras till den allmänna VA-anläggningen.

Anmälan

Fastighetsägare måste alltid göra en anmälan till Tekniska förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen innan fler lägenheter får anslutas till den allmänna VA-anläggningen.

Anmälan görs genom att fylla i och skicka in blanketten

”Anmälan om anslutning av fler lägenheter till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens allmänna VA- anläggning” till:

Samhällsbyggnad Bergslagen Tekniska förvaltningen Box 144 713 23 NORA

Att tänka på

All dricksvattenförbrukning ska mätas. När fler byggnader ansluts görs ofta anslutningen med fördel efter befintlig vattenmätare. Det är dock alltid VA-huvudmannen som bestämmer om fler vattenmätare (med tillhörande fast avgift) ska upprättas på fastigheten. Om anslutningen görs före befintlig vattenmätare tillkommer alltid ytterligare fast avgift för fler vattenmätare.

Övriga frågor

För mer information om anslutning och anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa kontakta Servicecenter

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad