Inventering av avlopp

För att säkerställa att de små avloppen uppfyller gällande miljökrav och för att kartlägga antalet avlopp utför Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inventering av dessa i de fyra kommunerna. Generellt är 6 av 10 avloppsanläggningar underkända och behöver kompletteras eller byggas om helt.

I Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kommuner finns det uppskatt­ningsvis mellan 7000-12 000 små avloppsanläggningar. Få har tillstånd, och många är gamla. Många av de små avloppen saknar tillräcklig rening. Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut i till exempel närliggande dike är inte godkänt.

Mer information om enskilda avlopp finns på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Film om hur vi går tillväga vid inventering i fält - avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur väljs ett inventeringsområde ut?

Inventeringsområden väljs utifrån följande parametrar:

  • Problemområden, tex där klagomål på avlopp inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen eller där ytvattenprover visat höga halter av bakterier.
  • Områden med hög skyddsnivå för miljöskydd och/eller hälsoskydd. Hög skyddsnivå för miljöskydd finns i områden med sjöar och vattendrag med måttlig till dålig ekologisk status och där det finns särskilt skyddsvärda ytvatten. Hög skyddsnivå för hälsoskydd är det alltid inom vattenskyddsområde och ibland där det är tättbebyggt t.ex. i sommarstugeområden.
  • Kommunvis – inventering av avlopp bedrivs i alla fyra kommunerna.

Hur går inventeringen till?

När ett inventeringsområde har valts ut har vi ett informationsmöte för berörda fastighetsägare. På mötet informerar vi om varför ditt område ska inventeras, hur inventeringen går till, vad som händer efter inventeringen och olika tekniska lösningar på avloppsanläggningar.

Med inbjudan till informationsmötet skickas en enkät där du ska fylla i uppgifter om ditt avlopp. Utifrån dessa uppgifter görs en bedömning av om avloppsanläggningen uppfyller Miljöbalkens krav eller inte.

De avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven i Miljöbalken får ett förbud mot utsläpp av spillvatten till avloppsanläggningen. Dessa kommer inte att inspekteras på plats. De avlopp som utifrån enkäten borde uppfylla kraven i Miljöbalken inspekteras i fält av en miljöinspektör. Detsamma gäller för fastigheter där vi inte får in några uppgifter. De fastigheter som inspekteras i fält får en inspektionsrapport efter besöket oavsett om avloppsanläggningen är godkänd eller inte.

På webbplatsen Avloppsguiden finns en film om hur vi går tillväga vid inventering i fält.

Vad händer om du har en underkänd avloppsanläggning?

Om din avloppsanläggning inte blir godkänd vid inventeringen eller får ett förbud baserat på uppgifterna i enkäten kommer den behöva göras om eller kompletteras.

Krav i form av ett förbud mot utsläpp till avloppsanläggningen riktas till fastighetsägaren och förbudet skrivs också in i fastighetsregistret så att det följer fastigheten vid eventuellt ägarbyte. Normal åtgärdstid är 2 år.

Tas någon avgift ut för inventering av avlopp?

Timavgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige tas ut för tillsyn av avloppsanläggningar. För avloppsanläggningar som behöver inspekteras på plats kommer en högre avgift att tas ut.

Om du måste bygga om eller bygga en ny avloppsanläggning tas avgift ut för handläggning av anmälan/ansökan om tillstånd enligt gällande taxa. Om anläggningen används och inte är åtgärdad när förbudet träder i kraft riskerar fastighetsägaren förbud förenat med vite. Vitesbeloppet döms ut om anläggningen används utan att åtgärdas efter att förbudet har trätt i kraft.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad