Kommunalt dricksvatten / Eget dricksvatten

Dricksvattnet i alla våra kommuner håller lika hög kvalitet som vatten som tappas på flaska. Mestadelen av det vatten som tas upp består av rent grundvattenoch är av så hög kvalitet att det knappt behöver någon behandling alls. När du väljer kranvatten istället för vatten på flaska gör du dessutom ett miljövänligt val eftersom du väljer bort transporten av vattnet.

Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några hälsofarliga ämnen eller skadliga bakterier i vattnet, som däremot innehåller en rad viktiga ämnen såsom exempelvis mineraler och salter.

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på vattnets kvalitet i vårt land. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. En vägledning till föreskrifterna finns som komplement. Föreskrifterna och vägledningen finns att ladda ner på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se eller kan beställas på tel. 018-17 55 00.

Vi som arbetar med dricksvatten inom Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar aktivt för att bevara våra unika dricksvattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet och vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnät och ute hos våra kunder. Under ett år tar vi sammanlagt ca 420 mikrobiologiska prover och ca 265 kemiska prover på råvatten, utgående dricksvatten från våra vattenverk och ute hos våra kunder. Tillsammans är omkring 100 olika analysparametrar som vi undersöker.

Ett omfattande arbete görs med revidering och säkring av skyddsområden runt våra vattentäkter.

Låt dig väl smaka av Bergslagens goda vatten!

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad