Vattenmätare

Här har vi samlat information om vattenmätare och mätarbrunn

Vattenmätare

Du som är ansluten till kommunalt vatten har en vattenmätare som mäter hur mycket vatten du använder. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som fastighetsägare.

För dig som har eller ska skaffa vattenmätare

För att vi ska veta hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och kunna göra en korrekt debitering måste vattnet mätas. Lindesberg kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren och ge kommunen tillträde till den vid behov. Lindesberg kommun håller på att byta till digitala vattenmätare, vilket innebär att du som fastighetsägare måste installera en vattenmätarkonsol.

Information om självavläsning av vattenmätare.

Varje år i augusti skickar vi ut självavläsningskort till våra kunder som har abonnemang på kommunalt dricksvatten. Alla uppgifter för att kunna logga in finns på avläsningskortet du får i brevlådan.

Skicka in din mätarställning

Du kan närsomhelst under året skicka in din mätarstälning genom att logga in på mina sidor.

Debitering för förbrukat vatten

Tänk på att debitering för förbrukat vatten blir mer rättvis om du skickar in mätarställningen till oss. Du kan när som helst under året kontakta Administration och Service och lämna en avsläsning om din förbrukning ändras.

vattenmätare med konsol

vattenmätare med konsol

Mätarbrunn

Anvisningar för vilka krav som ställs på mätarbrunnar.

Mätarplats

Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, andra stycket, s.17

Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera underhålla samt till och frånkoppla mätare.

Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, fjärde stycket, s.17

Utrymmet skall anordnas så, att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre åverkan samt så, att mätaren inte tynger och därigenom skadar ledningen.

Utrymmet för mätaren bör vara belyst. Vid mätarplatsen bör golv och närbeläget väggparti utföras så, att det tål spill och läckage av vatten. Det är önskvärt att golvavlopp finns.

För utrymmen för mätare med DN 50 och större förutsätts att golvavlopp finns, eftersom den vattenvolym som strömmar ut vid byte av större mätare i praktiken inte kan fångas upp i hinkar eller andra kärl. Utrymmet måste vara ventilerat för att undvika kondens och mögel.

Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, sjätte stycket, s.17

Fastighetsägare skall enligt 20§ LAV vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.

Enligt 18§ LAV är huvudman inte skyldig att låta en fastighet vara inkopplad till den allmänna VA-anläggningen om fastighetsens VA-installation har väsentliga brister.

Fastighetsägaren bör därför fortlöpande se till och underhålla installa­tionen så att den i huvudsak bibehåller de egenskaper den hade som ny, till exempel skall avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktions­dugligt skick.

Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.5.1 Mätarbrunn, s.23

För mätare från och med Q3 2,5 m³/h till och med Q3 16 m³/h, alternativt från och med Qn 1,5 m³/h till och med Q3 10 m³/h, utförs särskild mätarbrunn, om inte mätaren kan placeras i byggnad. Mätarbrunn placeras inom ej biltrafikerat område.

Mätarbrunn utförs med:

 • Invändig diameter >1200 mm för en mätare, enligt våra rekommendationer skall mätaren finnas i en teleskopanordning.
 • Invändig diameter >1500 mm för två mätare.
 • Fri nedstigningsöppning med en diameter av >600 mm.
 • Eventuellt låsbar och överfalsad, värmeisolerad och lätt manövrerbar lucka, placerad 100-200 mm över markytan.
 • Tillförlitligt avlopp alternativt vattentätt utförande.
 • Tydlig markering med skylt på stolpe.

Vid brunn för tre eller flera mätare utförs brunn med mått och eventuellt ytterligare utrustning efter anvisningar från VA-anläggningens huvudman.

Installeras fast stege skall denna vara av korrosionshärdigt material.

Mätarplats inomhus

För mätarplats inomhus gäller följande:

 • Mätare inomhus skall vara fritt från alla föremål, 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren.
 • Mätarplatsen skall vara upplyst.
 • Vattnet i fastigheten kommer att vara avstängt medan arbetet pågår, ca 15 min.
 • Mätarkonsolen skall sitta minst 500 mm upp från golv eller mark och max 1000 mm, se bild.

Det skall finnas avstängningsventil före och efter mätaren.

Kontrollera att jordledning för elektrisk installation inte är ansluten till vatten­ledningen.

Anvisning av mätarplats inomhus. Informationen på bilden finns i text på sidan.

Håll koll på temperaturen under vinterhalvåret

När temperaturen sjunker till minusgrader finns det risk att din vattenmätare fryser sönder om inte utrymmet där den är placerad är tillräckligt uppvärmt. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka vattenskador och innebära en dyr utgift för dig som fastighetsägare.

Risken är som störst när det är mycket kallt ute, då finns risk att vattnet fryser i ledningar och mätare. Om du till exempel har din mätare i ett garage eller annat kallare utrymme kan det vara bra att kontrollera temperaturen och se till att det inte blir för kallt.

Skulle olyckan vara framme, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-verksamhet för att beställa en ny vattenmätare och installation. Om vattenledningar skadats och orsakat en vattenläcka ska du kontakta en VVS-firma (rörmokare) innan du kontaktar kommunen. När läckan och rören är lagade, kontakta oss så bokar vi en tid för att installera en ny vattenmätare.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad