Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall.

Avfall är inte bara det som blir över, avfall är också en värdefull resurs som alltmer tas tillvara. Mycket av det avfall som uppstår kan återvinnas för att skapa energi och nya produkter.

På så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar och bidra till en hållbar utveckling. Målet är att i så hög grad som möjligt ta tillvara på de resurser som finns i avfall och att skilja ut farliga ämnen som ska tas omhand separat.

Det farliga avfallet får inte hamna i soppåsen eller i avloppet, lämna in det på våra återvinningscentraler istället.

Avgifter och regler, abonnemang

Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, t.ex. regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtningsintervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna.

Du kan välja mellan tre olika typer av abonnemang för avfallshämtning

  • blandat avfall
  • matavfall
  • hemkompostering.

Senast uppdaterad 2018-06-01