Ventilation

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Hälsoeffekter

Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är exempelvis

  • luftvägssymptom
  • trötthet och huvudvärk
  • slemhinnesymptom
  • allergier
  • hudsymptom.

Obligatorisk kontroll av ventilation

För att säkerställa ett bra inomhusklimat, i offentliga miljöer och i flerbostadshus, ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras. Funktionskontrollen utförs av konsulter eller av andra experter som anlitas av fastighetsägaren.

Senast uppdaterad 2018-06-01