Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut inför samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd pågår mellan 19 november 2020 - 3 januari 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunker på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange Dnr S-2017-384.
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 3 januari 2021.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Om jag har frågor?

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-11-19