Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (Norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 16 maj - 15 juni 2018.

Granskningshandlingar arbetas fram

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingar kommer publiceras vid granskningen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-06-03