Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön.

Planområdet ligger i centrala Lindesberg, nära utloppet av Bottenån.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning, du har även möjlighet att lämna synpunkter på den.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd pågår mellan 5 oktober - 23 oktober 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns även på:

  • Kommunhuset, Stentäppsgatan 5
  • Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41

Hur du lämnar synpunkter på detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen

  • Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt och skickas till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkterna ska innehålla namn och adress. Som ämne anger du "diarienummer S-2019-735". Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.
  • Synpunkterna ska ha kommit in senast 23 oktober 2020.

För ytterligare upplysningar

Jonathan Pedersén
Planarkitekt
Telefon 0581-81788
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-10-02