Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny användning för Kristinaskolan till bostäder då verksamheten ska avvecklas, samt möjlig-göra för uppförande av nya bostäder på skolområdet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet. Vid utformningen av planområdet måste hänsyn tas till riksintresse kulturmiljövård för centrala Lindesberg.

Området är utpekat som stadsbygd i Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 12 juli - 30 augusti 2019

Granskningshandlingar arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingar kommer publiceras vid granskningen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-06-03