Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Planområdet är beläget väster om Lindesbergs tätort.

Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Sedan tidigare har en detaljplan vid Torphyttan 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplanen godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande upphävde Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i och med denna nya detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar samt en lokaliseringsprövning.

Planförslaget har varit ute på samråd. Då har Länsstyrelsen, statliga och kommunala organ, berörda nämnder samt sakägare och andra som kan ha intresse av förslaget haft möjlighet att yttra sig om förslaget. Yttranden som inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingen. Samtliga yttranden från samrådet finns att läsa sammanställda och besvarade i en samrådsredogörelse. Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 8 maj – 29 maj 2020

Granskning pågår mellan 8 juni - 29 juni 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns även att ta del av på

  • Lindesbergs bibliotek, Kungsgatan 37A
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41

Synpunkter på detaljplanen

Granskningen ger möjligheten att lämna ytterligare synpunkter kring det reviderade detaljplaneförslaget.

  • Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt och skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  • Synpunkter ska innehålla namn och adress. Som ämne anger du ”Dnr S-2019-904”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

  • Synpunkter lämnas senast 29 juni 2020.

  • Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-06-09