Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Planområdet är beläget väster om Lindesbergs tätort.

Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Sedan tidigare har en detaljplan vid Torphyttan 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplanen godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande upphävde Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i och med denna nya detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar samt en lokaliseringsprövning.

Planförslaget har varit ute på samråd. Då har Länsstyrelsen, statliga och kommunala organ, berörda nämnder samt sakägare och andra som kan ha intresse av förslaget haft möjlighet att yttra sig om förslaget. Yttranden som inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingen.

Samtliga yttranden från granskningen finns att läsa sammanställda och besvarade i granskningsutlåtandet.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 8 maj – 29 maj 2020

Granskning pågick mellan 8 juni - 29 juni 2020

Detaljplanen är klar för antagande.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Bilagor

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-09-14