Tillägg till översiktsplan - LIS

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det är områden som kan bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

Tillägg till översiktsplan (TÖP) - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt
skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.

Det är först vid prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt, med vägledning av tillägget till översiktsplanen, avgörs om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller kriterierna.

Tidshorisonten för tillägget till översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Planförslaget omfattar 30 LIS-områden kring 14 sjöar och vattendrag.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2020-02-12