Fördjupning av översiktsplan Lindesbergs tätort

Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs tätort. Syftet är att tydliggöra inriktning för utvecklingen av Lindesbergs tätort.

Planen ska tydliggöra var och hur Lindesbergs tätort ska kunna utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser, service, handel och kommunikationer. Planen ska också tydliggöra platser för parker och rekreation samt hur stadens kvaliteter ska bevaras, tillvaratas och vidareutvecklas.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar hela Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen?

Just nu pågår förarbetet som ska mynna ut i ett förslag till plan som kommuninvånare, myndigheter, intresseorganisationer med flera kan ta del av och lämna synpunkter på under samrådsskedet. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och planförslaget uppdateras.

Under granskningen finns möjlighet att tycka till om förslaget. Efter ytterligare justeringar är planen klar för att antas av kommunfullmäktige.

Som en del i förarbetet har en enkätstudie genomförts i syfte att samla in synpunkter från invånare om hur de upplever Lindesbergs tätort. Synpunkterna som har kommit in ska fungera som underlag för det fortsatta planarbetet.

Sammanställning av synpunkter enkät.pdf Pdf, 9.5 MB.

Ytterligare information

Christin Gimberger, Samhällsplanerare.

Christin.gimberger@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad