Hitta på sidan

Upphandling Samhällsbyggnad Bergslagen

Samhällsbyggnad Bergslagen, tekniska förvaltningen är organiserad i Lindesbergs kommun. Den tekniska förvaltningen styrs av en tekniskt nämnd för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Den tekniska förvaltningen arbetar inom följande områden för samtliga fyra kommuner: Avfall & Återvinning, Gata & Trafik samt Vatten & Avlopp.

För att säkerställa att offentliga medel används på bästa sätt och att konkurrensen tas tillvara på marknaden måste offentlig sektor följa upphandlingsreglerna när de gör inköp. Samhällsbyggnad Bergslagen, tekniska förvaltningen styrs förutom av Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2016:1145), även av Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF, 2016:1146).

Samhällsbyggnad Bergslagen, tekniska förvaltningen ansvarar för de upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader som berör områdena Avfall & Återvinning, Gata & Trafik samt Vatten & Avlopp.
Exempel på upphandlingar är vinterväghållning, beläggningsarbeten, tömning av avfallskärl, slamtömning, underhåll av gatubelysning, ny- och ombyggnationer av rondeller, reningsverk, va-ledningsnät, gator och cykelbanor.

Upphandlingar av övergripande karaktär som berör fler förvaltningar än Samhällsbyggnad Bergslagen, sker via upphandlingsenheten centralt.

Upphandlingar som rör varor och tjänster av mer generella slag genomförs där så är lämpligt genom samordnad upphandling via ADDA inköpscentral, Kammarkollegiet, samverkan Örebro län m fl.

Publicerade upphandlingar finns samlat tillsammans med Lindesbergs kommun. Länk till annan webbplats.

”Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer [läs även: egna stadens leverantörer] eller mot tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. Valet ska utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska ha möjlighet att tävla om kontraktet på samma villkor i en upphandling.”

Kontakt

0587 – 55 00 00
tekniska@sb-bergslagen.se

Lotta Birkelöf
Upphandlingsadministratör
charlotte.birkelof@sb-bergslagen.se

Ann-Louise Hedlund
Upphandlare
ann-louise.hedlund@sb-bergslagen.se

Lena Jendemo
Entreprenadupphandlare
lena.jendemo@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad