Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter. Här kan du läsa om hur Lindesbergs kommun (org. nr. 212000–2015) hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer. Det kan även vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • postadress
  • e-postadress
  • platsinformation
  • bankuppgifter
  • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
  • medicinsk information
  • uppdateringar i sociala medier.

Behandling av personuppgifter

Lindesbergs kommun samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan till oss. I samband med att du gör din ansökan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är respektive nämnd eller styrelse i kommunen.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Lindesbergs kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informerar vi dig om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Återkalla samtycke

Om vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på samtycke så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke (återkalla). Om du vill återkalla ditt samtycke finns kontaktuppgifter på denna sida. Om du återkallar ditt samtycke så berätta för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka samtycket för. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Om vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på någon annan laglig grund än samtycke och det finns lagkrav på att vi ska spara personuppgifterna under en viss period så kommer vi inte kunna radera dem.

Dina rättigheter

För att se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade så kommer Lindesbergs kommun kommer att genomföra åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om det skulle finnas ofullständiga eller felaktiga personuppgifter hos Lindesbergs kommun har du rätt till rättelse.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få ta del av de personuppgifter som Lindesbergs kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett så kallat registerutdrag. Vi har tagit fram en blankett som du gärna får använda för att begära ett registerutdrag.

Rätt att göra invändningar

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Lindesbergs kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att Lindesbergs kommun ska radera dina personuppgifter. Möjligheten att begära radering finns t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke som du återkallat eller om personuppgifterna behandlats olagligt. Om det finns lagkrav på att vi måste bevara dina personuppgifter kommer vi inte kunna radera dem trots din begäran.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om du begärt rättelse av felaktiga uppgifter är det exempelvis möjligt att begära begränsning av behandlingen under den tid då vi utreder frågan om personuppgifterna ska raderas.

Rätt till överflyttning (dataportabilitet)

Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Ett automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller om du gett ditt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt lag.

Offentlighetsprincipen

Personuppgifter i allmänna handlingar hos Lindesbergs kommun kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Dataskyddsombud

Varje nämnd eller styrelse ska utse ett dataskyddsombud (samma person kan utses). Dataskyddsombudet ska bl.a. kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen, utan ansvaret är hos den personuppgiftsansvarige nämnden/styrelsen eller hos personuppgiftsbiträdet.

I Lindesbergs kommun har samtliga nämnder och styrelser utsett ett gemensamt dataskyddsombud.

Klagomål

Om du har några frågor eller klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Du har även möjlighet lämna klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter så hör gärna av dig till oss.

Kontakta dataskyddsombud

dataskydd@lindesberg.se

Lindesbergs kommun
kommun@lindesberg.se
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad