Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag.

Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Lindesbergs kommun 22,30 kronor per intjänad hundralapp.

Så här fördelas 100 kronor i kommunens verksamheter

Så här fördelas 100 kronor i kommunens verksamheter. Cirkeldiagram som visar fördelningen. Siffrorna presenteras på sidan under bilden.

Klicka på bilden för att zooma.

Uppdelning av 100 kronor i kommunens verksamheter

Verksamhet

100 kr

Kommungemensam och politisk verksamhet

6 kr

Bygg och miljö

1 kr

Kultur och fritid

1 kr

Gata, park och fritidsanläggningar

5 kr

Turism och näringsliv

1 kr

Förskola

11 kr

Grundskola

20 kr

Gymnasieskola

10 kr

Övrig pedagogisk verksamhet

2 kr

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, SFI

2 kr

Vård och omsorg

21 kr

Funktionsstöd

11 kr

Individ och familj

6 kr

Räddningsverksamhet

2 kr

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer varje år mål och budget som anger de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i mål och budget.

De avgiftsfinansierade verksamheterna, vatten- och renhållningsverksamhet, har balansräkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Budget och analys

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Lindesbergs kommun.

Genom att ta reda på vad medborgarna i Lindesbergs kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen och delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Senast uppdaterad