Hur fungerar en kommun?

Lindesbergs kommun styrs av politiker som valts av medborgarna. Kommunens uppgift är att ta tillvara de gemensamma intressen som finns från människor som bor och arbetar inom kommunen.

Organisationsschema, bild för att illustrera kommunens organisation.Förstora bilden

Lindesbergs kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunfullmäktige - högsta beslutande organ

Som medborgare i Lindesbergs kommun kan du vara med och bestämma vilka som ska ingå i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det gör du genom att utnyttja din rösträtt i de allmänna valen som hålls vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar alla viktiga beslut som rör principfrågor och utser även vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen. Den består av ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet inom kommunen. Den har även till uppgift att förbereda och yttra sig i alla de ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om.

Nämnder, förvaltningar och bolag

För att kommunen ska kunna sköta sina verksamheter finns det nämnder med olika ansvarsområden. Vilka ansvarsområden nämnderna ska ha bestäms av kommunfullmäktige. I nämnderna sitter politiker som tar beslut i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän. Förvaltningarna genomför och verkställer de beslut som politikerna tar och ser till att kommunen sköter sina verksamheter. Lindesbergs kommun äger också flera bolag som alla ska bidra till att kommunen blir en bra plats för både människor och företag att vistas på.

Vad gör kommunen?

Lindesbergs kommun har det största ansvaret när det gäller den samhällsservice som finns för dig som lever och verkar inom kommunen. Till exempel ser vi till att det finns sköna grönområden, en trygg och säker skolmiljö och att du har rent vatten i kranen. Förutom en fungerande kommun vill vi även se till att det händer och sker saker i kommunen. Genom olika event och föreställningar inom nöje, kultur och idrott försöker vi göra Lindesbergs kommun till en levande plats där människor trivs.

Senast uppdaterad