POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande vid större olycka eller kris

POSOM har till uppgift att ge krisstöd genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid i huvudsak en större olycka eller kris. POSOM kan endast aktiveras av räddningsledare eller kommunens krisledningsgrupp.

Verksamheten är en extra resurs i kommunen vid omfattande och traumatiska händelser. POSOM består av en ledningsgrupp och flera stödgrupper.

POSOM:s ledningsgrupp

POSOM:s ledningsgrupp består av representanter för socialtjänst, skola, polis, kyrka och primärvård. Till ledningsgruppens hjälp, finns flera stödgrupper runt om i kommunen. Huvudsyftet är att skapa lugn och försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

POSOM kan hjälpa till med att

  • upprätta ett informations- och stödcentrum för anhöriga och vänner vid till exempel större olyckor med flera olycksdrabbade inblandade
  • ordna praktisk hjälp vid krissituationer
  • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt.

Stöd vid stora och/eller oväntade händelser

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande plötsliga händelser kan människor bli utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. En del upplever olika efterverkningar lång tid efteråt. Hur man reagerar vid en plötslig händelse varierar från person till person och även från situation till situation. Det kan vara viktigt att få stöd och träffa andra som varit med om liknande händelser för att känna samhörighet.

POSOM:s stödpersoner arbetar på uppdrag av POSOM:s ledningsgrupp i ett akut skede för att skapa trygghet och ge omsorg till drabbade och anhöriga. Ett gott omhändertagande har betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd. Om ett stödcentrum upprättas, är det personerna i stödgrupperna som möter drabbade och anhöriga.

Oftast är det bäst att få stöd av anhöriga, men det är inte alltid de finns till hands. Fysiskt skadade vid olyckor kommer i regel snabbt till sjukhus medan andra inte fysiskt skadade kan få vänta länge på både information och hjälp, vilket är det huvudsakliga syftet med att ett stödcentrum kan startas upp.

Senast uppdaterad