Nämnder och förvaltningar

I nämnderna sitter politiker som beslutar i olika verksamhetsfrågor. Fördelningen av partiernas platser i nämnderna motsvarar den fördelningen som partierna har i fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar vilka ansvarsområden varje nämnd ska ha.

I Lindesbergs kommun har var och en av de politiska nämnderna sitt ansvarsområde. Till varje nämnd finns en förvaltning med anställda som genomför de beslut som nämnderna tar.

Totalt finns det runt 2 000 anställda på förvaltningarna som utför de uppgifter kommunen ska sköta. Kommundirektören är högsta chef bland tjänstemännen och har hjälp av förvaltningschefer som finns på varje förvaltning.

Sök politiker

Sök namn på förtroendevald i förtroendemannaregistret - Sök politiker Länk till annan webbplats.

Lindesbergs kommuns nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden

Tillväxtnämnden

Valnämnden

Bygg- och miljönämnden

Bergslagens överförmyndarnämnd

Lindesbergs kommuns förvaltningar

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Socialförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Tillväxtförvaltningen

Senast uppdaterad