Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamheter inom avdelningarna individ och familj, funktionsstöd samt vård och omsorg.

Socialnämnden har hand om individ- och familjeomsorg som bland annat innefattar försörjningsstöd, familjerätt, vård i familjehem och på institutioner samt förebyggande arbete bland ungdomar.

Socialnämnden ansvarar också för stöd till personer med psykiskt funktionshinder samt för omsorgsverksamheten. Socialnämnden ansvarar vidare för vuxenomsorgen som bland annat omfattar särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och sjukvård.

Färdtjänst och riksfärdtjänst sköts av Länstrafiken.

Socialnämnden

Mathz Eriksson (C), ordförande

Elin Axelsson (S), vice ordförande

Senast uppdaterad