Årsredovisning 2023

Den 29 april 2024 beslutade kommunfullmäktige att anta årsredovisningen för 2023. Kommunkoncernens resultat blev ett överskott på 67,2 miljoner kronor, medan kommunens totala resultat visar på ett underskott på 11,9 miljoner kronor.

Vy över Lindesberg kyrka från kyrkbryggan.

År 2023 i korthet

Precis som för flera andra kommuner i Sverige har 2023 har varit ett ekonomiskt tufft år för Lindesbergs kommun. Det beror främst på ökade kostnader orsakade av inflation, stigande räntor, en svag krona och en orolig omvärld. Inflationen har bidragit till kostnadsökningar över lag men framför allt till ökade pensionskostnader. Skatteunderlaget har ökat men inte i samma takt som inflationen vilket leder till att kommunens skattekraft försvagas.

Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott under både 2024 och 2025. Åtgärder genomförs i de flesta kommuner och regioner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktigt uthållig ekonomi. I länet har det märkts av genom att Region Örebro län har fattat beslut om bland annat avgiftshöjningar och en skattehöjning.

Men, trots ett tufft år bakom oss har flera betydelsefulla händelser skett i kommunens verksamheter.

Händelser i kommunen under året

 • Huvudbiblioteket i Lindesberg har renoverats och nyinvigts
  med nya namnet Grenverket.
 • Ett sommarkollo för seniorer har genomförts i kommunen i två
  omgångar.
 • Vår nya besökswebb, visitlindesberg.se, har lanserats.
 • Byggnationen av nya förskolan Paletten har påbörjats.

Kommunkoncernens (inklusive kommunala bolag) resultat för 2023 blev ett överskott på 67,2 miljoner kronor vilket är 50,7 miljoner kronor sämre än år 2022. Kommunens (exklusive kommunala bolag) totala resultat för 2023 blev ett underskott på 11,9 miljoner kronor. Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Under 2023 blev den siffran -0,01 procent.

Finansiella mål

För att kommunen ska uppnå sina finansiella mål ska soliditeten* vara oförändrad eller öka. Under 2023 har kommunkoncernens soliditet ökat från 26,8 procent till 27,4 procent. Dock har kommunens soliditet minskat från 32,93 procent till 21,11 procent.

De finansiella målen är därmed inte uppnådda för kommunen
år 2023, detsamma gäller även på lång sikt om soliditet och ekonomiska resultat fortsätter vara negativa. Det kommer leda till att investeringar och satsningar inte kan genomföras.

Underskott i kommunens nämnder

Tillsammans redovisade kommunens nämnder ett underskott på 65,7 miljoner kronor jämfört med budget. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är de nämnder med störst budget, men även de med störst avvikelser. Samtliga nämnder uppfyller till stor del sina mål, kvalitetsfaktorer och grunduppdrag.

Resultatutjämningsreserv

I samband med bokslutet 2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en resultatutjämningsreserv för att utjämna intäkter för att på så sätt kunna möta konjunkturvariationer. Till resultatutjämningsreserven tillfördes 51,5 miljoner kronor och utgör en del av det egna kapitalet. År 2023 så användes 23,2 miljoner kronor av resultatutjämningsreserven vilket minskar det egna kapitalet med samma belopp.

*Soliditeten = kommunens och kommunkoncernens betalningsförmåga på sikt.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en en stor utmaning och något som samtliga förvaltningar arbetar aktivt med. Det är brist på enskilda spetskompetenser, hela yrkesgrupper och korttidsvikarier. Den genomsnittliga pensionsåldern år 2023 var 65 år och 6 månader. Sakta ses en ökning i ålder för uttag av pension, vilket är en viktig faktor i arbetet med kompetensförsörjning. För blivande chefer har kommunen ett internt program, Framtida ledare, som ger medarbetare möjligheten att utvecklas internt samtidigt som det bidrar till kommunens kompetensförsörjning.

Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Arbetsmarknaden har hittills stått sig stark men under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen får genomgående höga resultat i medarbetarenkäten både i år och över tid. Även detta år är det påståendet Mitt arbete känns meningsfullt som får högst resultat, vilket är en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Att erbjuda meningsfulla uppdrag och ta tillvara på medarbetarens engagemang i kombination med ett aktivt arbetsmiljöarbete kan vara Lindesbergs kommuns framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vilket, i sin tur, påverkar vår förmåga att kompetensförsörja viktiga verksamheter.

För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare krävs ett bra, systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med arbetsskador och tillbud har stärkts under året en gemensam uppföljning gällande det systematiskta arbetsmiljöarbete har lagts till i kommunens uppföljningsverktyg.

Kommunens befolkningsförändring följer fortsatt en negativ trend (-143) på grund av att det dör fler än det föds och att fler flyttar från kommunen än till. Den negativa effekten dämpas något av ett positivt invandringsnetto.

 • Födelsenetto (-75)
 • Flyttnetto (-140)
 • Invandringsnetto (+63)

Befolkningsstrukturen i kommunen påverkas av hur stor respektive ålderskategori är. Sedan slutet av 2023 har antalet personer i åldern 80+ ökat med 239 personer vilket sannolikt beror på att de som redan var bosatta i kommunen har blivit ett år äldre. Det är barn och personer i arbetsför ålder som minskar vilket påverkar kommunens kompetensförsörjning, skatteintäkter och elevunderlag.

 

Stapeldiagram befolkningsförändring i Lindesbergs kommun 2023 -2024.

 • Andelen arbetslösa (16–64 år) i Örebro län var 6,8 procent i december 2023 vilket innebär att den nedåtgående trenden nu är bruten. Liknande trend har synts i riket som helhet där den totala arbetslösheten är 6,6 procent vilket är något något lägre än i Örebro län.
 • Arbetslösheten i Lindesberg kommun är marginellt högre för män än kvinnor. Arbetslösheten för utrikesfödda har minskat jämfört med december 2022 men är ändå högre än totalen i Lindesbergs kommun (15,3 procent).
 • Antalet lediga jobb har minskat kraftigt jämfört med 2022. Det kan bero på att vi nu börjar se effekter av lågkonjunkturen som bland annat slår hårt mot byggsektorn.

Lindesbergs kommun har en låg arbetslöshet med många invånare som går ut i egen försörjning. Kommunen har även en bra utveckling i måluppfyllelsen i skolan. Det finns en god etableringsvilja i kommunen men vi behöver fortsatt arbeta med företagsklimatet. Befolkningsutvecklingen är negativ och vi har demografiska utmaningar framöver.

Under 2023 uppfyller kommunfullmäktige sitt grunduppdrag till stor del utifrån de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som har följts upp, bortsett från de som berör det ekonomiska resultatet.

Senast uppdaterad