Sammanfattning

En övergripande sammanfattning av årsredovisningen för 2022.

Kommunkoncernens resultat

Kommunkoncernens resultat för 2022 blev ett överskott på 117,9 miljoner kronor vilket är 54,1 miljoner kronor bättre än 2021. Kommunens totala resultat blev 97,5 miljoner kronor. Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2022 blev den siffran 5,8 procent. Kommuner med både stora investeringbehov och en minskande befolkning behöver uppnå ett resultat mellan 3–4 procent för att kunna leva upp till en långsiktig god ekonomisk hushållning. Lindesbergs kommun har infört resultatutjämningsreserv från och med år 2022. Till den avsätts 51,5 miljoner kronor som kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och på så sätt möta konjunkturvariationer.

Soliditeten för kommunkoncernen har ökat under 2022 från 25,0 procent till 26,8 procent vilket är positivt.

Nämnderna redovisade tillsammans ett underskott på 35,7 miljoner kronor jämfört med budget och det är barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som har de största avvikelserna. Samtliga nämnder uppfyller ändå sina grunduppdrag helt eller delvis under året.

Kompetensförsörjning

Samtliga förvaltningar inom kommunen har utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är hård konkurrens om kompetensen då många arbetsgivare söker nya medarbetare inom samma områden. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom kommunen jämfört med innan pandemin, men trenden går nu åt rätt håll även om sjukfrånvaron har en bit kvar till kommunens mål på 5 procent. Av kommunens tillsvidareanställda innehar 80 procent heltidstjänster och 20 procent deltidstjänster.

Befolkningsförändring

I Lindesbergs kommun har vi haft en negativ befolkningsförändring under året (-166). Det beror dels på att dödstalen är högre än födelsetalen, dels att de personer som flyttar ut ur kommunen är fler än de som flyttar in. Minskningen avser barn och unga samt de i arbetsför ålder medan personer som är 80 år och äldre ökar. En konsekvens av det är att efterfrågan på insatser för äldre väntas öka medan de som ska utföra insatserna väntas minska. Det påverkar även kommunens ekonomi när färre ska försörja fler.

Arbetslöshet

Arbetslösheten i kommunen är i nivå med riket och har minskat de senaste åren, i likhet med långtidsarbetslösheten. Variationen mellan olika grupper är stor, de utrikesfödda och unga 18–24 år är arbetslösa i högre utsträckning.

Händelser i verksamheterna

  • Ett digitalt projekt för äldre med syfte att främja den fysiska rörligheten, öka digital kompetens och motverka ensamhet har genomförts under året.
  • Beslut om Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fattats och omorganisation har påbörjats.
  • Nya Loppholmsbron i Lindesberg är på plats och öppen för allmänheten.
  • Linde energi har etablerat solcellsanläggningen Solvallen i Vässlingby.
  • Valet har förberetts och genomförts.
  • Ny industrietablering i Frövi.
  • Ny detaljplan framtagen för nytt villaområde i Torphyttan.
  • Ny utvecklingspunkt i Guldsmedshyttan. Sedan tidigare finns servicepunkter i Fellingsbro, Ullersätter, Vedevåg och Ramsberg.
  • Marknadsföringen av program och studier på Lindeskolan har utökats genom ”Elev för en dag” och en egen gymnasiemässa på Lindesbergs Arena.
  • Andelen behöriga elever i grundskolan har ökat.

Årsredovisningen i sin helhet

Årsredovisning 2022, pdf Pdf, 1.6 MB.

Senast uppdaterad