Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag.

Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Lindesbergs kommun 22,30 kronor per intjänad hundralapp.

Hur fördelas hundralappen i Lindesbergs kommun?

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer varje år mål och budget som anger de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i mål och budget.

De avgiftsfinansierade verksamheterna, vatten- och renhållningsverksamhet, har balansräkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Budget och analys

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Lindesbergs kommun.

Genom att ta reda på vad medborgarna i Lindesbergs kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Mål och budget 2024-2026 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen och delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Fakturor och autogiro

Fakturera Lindesbergs kommun

Autogiro eller e-faktura

Senast uppdaterad