Förväntad utveckling

Hur ser framtiden ut för oss i Lindesbergs kommun och vilka områden fokuserar vi på under kommande år?

De planerade resultaten för kommunen den närmaste perioden kräver att de effektiviseringar som finns för perioden verkställs och att årets negativa avvikelser inom vissa verksamheter åtgärdas, för att kommunen ska kunna uppnå god ekonomisk hushållning även i framtiden. Effektiviseringarna behöver genomföras för att kommunen ska kunna införa den beslutade resursfördelningsmodellen år 2024 och även kunna klara av de investeringbehov som finns främst inom vatten, renhållning och gata.

Större händelser

Närmaste planperiod är också väldigt osäker utifrån hur pandemin kommer att påverka samhället långsiktigt och vad kriget i Ukraina, som startade den 24 februari 2022, kommer att innebära för kommunens verksamheter är svårt att bedöma i dagsläget.

En beredskap kommer att behövas för att kunna ta emot flyktingar. Hur löser vid detta både praktiskt och ekonomiskt? Vad kan hända gällande IT-säkerheten? Hur kommer prisbilden ändras utifrån ökade elpriser, ökade drivmedelspriser och livsmedelspriser som i sin tur leder till ökade drift- och investeringskostnader? Ökar arbetslösheten så kan det leda till att ekonomiskt bistånd ökar.

Företag och företagsklimat

Lindesbergs kommun är en sårbar kommun enligt Tillväxtverkets rapport, då kommunen är beroende av några enskilda företag, det lokala företagsklimatet samt möjligheten att pendla till andra kommuner. En positiv faktor i detta är den planerade etableringen i Frövi med tomat- och räkodling där ca 200 stycken arbetstillfällen kan skapas inom kort.

Befolkning

Andra faktorer som påverkar ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen och åldersfördelningen. Här finns det en utmaning i framtiden om invånarna i arbetsför ålder fortsätter att minska. Det kommer att innebära en planering av en förbättrad effektivitet i verksamheterna.

Hållbarhet

Hållbarutveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Utgångspunkten för kommunens hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030 med sjutton globala mål för hållbar utveckling.

För att tydliggöra hur Lindesbergs kommun bidrar i arbetet med att nå målen för hållbar utveckling har kommunen i Mål och budget 2022–2024 lagt till grunduppdraget Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun samt kopplat de sjutton globala målen som viktiga kvalitetsfaktorer utifrån kommunens perspektiv.

Målen i Agenda 2030

Målen i Agenda 2030 tydliggör att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska måste samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och intern samverkan, men också ett aktivt samarbete med olika aktörer i lokalsamhället.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för uppföljning av hur hållbarheten utvecklas i kommunen. Här kommer det att krävas smarta och långsiktiga beslut framåt för att klara av hållbarhetens alla tre dimensioner utifrån bland annat investeringbehov, byggnationer, drivmedelspriser, energipriser och livsmedelspriser i framtiden.

Bolagen

Linde Energis hållbarhetsresa fortsätter med målet fossilfri värme och fossilfria transporter senast 2025.

Under verksamhetsåret 2022 skall Fastigheter i Linde AB, FALAB-koncernen, fatta ett beslut beträffande etapp 1 i det planerade projektet ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”. Projektet, som har stort hållbarhetsfokus och som spänner över ekonomisk-, teknisk-, ekologisk- och social hållbarhet, kommer att spela en stor roll i fastighetskoncernens och Lindesberg kommuns framtida attraktionskraft i fråga om etablerings- och bosättningsval.

Senast uppdaterad