God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Här kan du läsa om kommunens övergripande finansiella mål och kommunkoncernens resultat.

Övergripande finansiella mål

Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 2021 blev det 1,5 procent samt att soliditeten ska vara oförändrad eller öka. Soliditeten har ökat under 2021 från 24,5 procent till 26,1 procent.

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk planering så bedöms kvalitén vara på väg att uppnås. Bedömningen är att samtliga grunduppdrag är på väg att uppnås utifrån de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som är antagna i kommunfullmäktige, trots en pandemi under hela 2020 och 2021.Tillsammans med den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse av sina mål, kvalitetsfaktorer och grunduppdrag så är bedömningen att god ekonomisk hushållning är uppfyllt.

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat 2021 är 63,8 miljoner kronor. Det är 7,4 miljoner kronor bättre jämfört med 2020. Medelresultat för perioden är 43 miljoner kronor. Linde Stadshus AB:s resultat för 2021 är -2,8 miljoner kronor, Linde Energi AB, LEAB- koncernen, visar på ett resultat på 46,1 miljoner kronor och resultatet för Besök Linde AB landar på något sämre resultat än den lagda budgeten om -10 miljoner kronor.

Kommunen redovisar ett resultat på 23,9 miljoner kronor, resultatet är 15,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. I årets resultat finns flera poster som påverkar. En avsättning med 19,1 miljoner kronor har skett till miljöfonden för att kunna återställa soptippen i Södra Måle. De extra intäkter som kommunen har fått utöver ordinarie skatteintäkter och generella statsbidrag under 2021 är skolmiljarden 2,8 miljoner kronor, ersättning för sjukfrånvaro 8,5 miljoner kronor, stärkt äldreomsorg 11,3 miljoner kronor.

Totalt visar nämnderna på ett underskott, jämfört med budget, på 48 miljoner kronor och socialnämnden har det största underskottet på 25,1 miljoner kronor, trots ett budgettillskott under året på 25 miljoner kronor och medel från staten för stärkt äldreomsorg. Barn- och utbildnings­nämnden visar på ett underskott med 16,5 miljoner kronor och det avser främst skolskjutsar och gymnasieskolan. Tillväxtnämnden har fått ett budgettillskott under året på 2 miljoner kronor men har en negativ avvikelse på 2,3 miljoner kronor och det är svenska för invandrare som det avser.

Senast uppdaterad