Händelser av väsentlig betydelse

Här kan du läsa om vad som hänt i Lindesbergs kommun under 2021.

Coronapandemin

Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt påverkat samhället och kommunens verksamheter i många aspekter. Påverkan på kommunens verksamheter har fortsatt och har haft effekter både på den verksamhet som bedrivs och kommunens ekonomi.

Under sommaren och hösten så minskade smittspridningen för att ta fart igen under december. Kommunens verksamheter har varit hårt påverkade sedan slutet på 2021 och under januari och februari 2022 var många i personalen sjuka eller i karantän. Detta innebar att man bland annat uppmanade föräldrar att ha sina barn hemma från förskolan om de kunde. Sedan 9 februari 2022 så är samtliga restriktioner släppta och ett arbete med planering för att återgå till arbetsplatser pågår för de som har arbetat på distans.

Kommunen har fått kompensation i form av sjuklöneersättning även under 2021. Ersättningen för 2021 blev 8,5 miljoner kronor jämfört med 15 miljoner kronor år 2020.

Digitala verktyg

Pandemin har även inneburit en utveckling att använda digitala verktyg vid både möten och verksamhetsutveckling, det har även lett till att hitta nya arbetssätt och samverkansmöjligheter och kommer sannolikt att fortsätta även i framtiden. Digitala möten leder även till minskat resande och effektivare resursanvändning av arbetstiden.

Alla verksamheter inom kommunen och bolagen har påverkats av Coronapandemin mer eller mindre genom att de har fått anpassa sig för att kunna följa riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Många aktiviteter har fått ställas in och andra verksamheter har fått en hög arbetsbelastning. Pandemin har medfört minskade intäkter och merkostnader för vissa saker exempelvis skyddsutrustning inom vård och omsorg, minskade intäkter för uthyrning av idrottslokaler.

Socialförvaltningen

Året har fortsatt präglats av pandemin för socialförvaltningen. Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en stor förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp.

I början av året påbörjades vaccinering av målgruppen och där samtliga har vaccinerats med tre vaccinationsdoser, samtidigt som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den skyddsutrustning som rekommenderats.

Utbildning

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har Coronapandemin präglat verksamheten genom en ökad oro bland elever, vårdnadshavare och personal, vilket lett till olika stödinsatser samt "omfallsanalyser" på organisation-, grupp- och individnivå.

Vuxenutbildningen har under året varvat mellan när-, fjärr- och distansundervisning där elever med störst behov av närundervisning har prioriterats.

Social hållbarhet

Utifrån det uppdrag som ges i socialtjänstlagen bidrar kommunens verksamheter till hållbarhet genom en mängd åtgärder och aktiviteter för att invånare ska uppnå en förbättrad livssituation, bland annat genom insatser för att nå egen försörjning och på så sätt minska fattigdom och utanförskap.

Återbruk

Genom Fritidsbanken kan invånare kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning och via återbruket kan kommunens förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra. Det återbruk som därmed sker bidrar till miljömässig hållbarhet. Verksamheten är en del av socialförvaltningen och bidrar även till social hållbarhet.

Sommarkollo

Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket lyckat resultat. Dessutom har socialförvaltningen även haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer deltog under en vecka. Även här med lyckat resultat.

Individens behov i centrum

Inom enheten för E-hälsa och myndighet har ett arbete startat gällande implementering av IBIC, Individens behov i centrum. Det är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC ger ett gemensamt språk och en kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov både på myndighet- och utförarsidan. Arbetssättet innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt arbetssätt. Det leder till att en mer individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde och att det ger en bättre effekt och en större meningsfullhet.

Svenska för invandrare på heltid

Arbetet med heltids sfi har varit lyckosamt och aktiviteterna på eftermiddagarna har fungerat bra - trots pandemin. Studiehallen har varit svår att kunna hålla igång fullt ut under vissa perioder med utökade restriktioner. Men den kommer att utvecklas så fort restriktionerna lättar igen.

Arbetsmarknad

I december hade arbetsmarknadsenheten 38 anställda deltagare, 24 av dessa rustas för att bli framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare genom resursjobb och 14 ytterligare deltagare är anställda en längre period på arbetsmarknadsenheten. Därutöver fanns cirka 180 ärenden som enheten arbetade med och som succesivt stegförflyttas. Coachingteamet har närmare 90 av dessa ärenden i sin verksamhet och resterande finns hos arbetsmarknadsenhetens handläggare. Övergång till egen försörjning ger den enskilde möjlighet att växa och leva ett självständigt liv, samtidigt som resurser frigörs för kommunen.

Miljömässig hållbarhet

Under 2021 förmedlade arbetsmarknadsenheten 248 objekt via Återbruket, som är återvinning av bland annat gamla inventarier, för närmare 300 000 kronor. Det motsvarar 65 kw timmar och 7661 kilo koldioxid.

En ny företagsetablering i Frövi är pågång och bygglovsansökan är under behandling och kan generera till 220 nya arbetstillfällen och förhoppningsvis kunna vara i drift 2023. Jättesatsningen som man kallar ”Sveriges grönaste industriprojekt” kommer kunna resultera i den största räkodlingen i Europa och en av de största tomatodlingarna i Sverige. Tanken är att återvinna spillvärme från pappersbruket Billerud Korsnäs för att kunna värma upp ett växthus på 10 hektar.

Linde Energi AB

Fortsatt tillväxt för Linde Energi AB, LEAB-koncernen, inom samtliga affärsområden och intresset för energitjänster såsom elbilsladdning och egen elproduktion med sol ökar. Hållbarhetsarbetet har prisats med flera utmärkelser såsom guldmedalj Ecovadis och hedersomnämnande från Solenergipriset för årets anläggning.

Fastigheter i Linde AB

Fastigheter i Linde AB, FALAB-koncernen, är inne i en planeringsperiod för två större renoverings- och omstruktureringsprojekt, ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg” och Stadsskogsskolan. Dessa kräver, bland annat, en utveckling av de bostadssociala kunskaperna koncernen besitter.
Energioptimeringar, hållbarhetssatsningar och värdeskapande är områden som måste prioriteras och säkerställas genom ekonomisk proaktiv förvaltning.

Vid byggnation av lokaler för kommunens verksamheter beaktas hållbarhetsmålen till exempel när det gäller energi, byggmaterial och tillgänglighet.

Bergsparken är ett bra exempel på hur fastighets- och bostadsbolag i nära samarbete med arkitekter vågat och kunnat utmana tidigare föreställningar om vad som är möjligt att bygga i trä. Det är en byggnad och en plats med fokus på hälsa och välmående både för boende och besökare. Hela atmosfären andas trä, grönska och ljus såväl ute som inne. I halva byggnaden finns Lindesbergs vårdcentral och annan förebyggande hälsovård. I den andra halvan finns hyresbostäder. I nedre plan finns även en restauranglokal som sedan pandemin slog till står hyresledig och väntar på att åter få erbjuda boende och besökare både mat och umgänge.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi i balans ger kommunen förutsättningar för stabilitet och långsiktig planering och därmed för ekonomisk hållbarhet. Kostnadsmedvetenhet, ordning och reda samt ett ständigt arbete för att förbättra och effektivisera är viktiga delar i arbetet. Under året har nämnderna arbetat aktivt för att klara en ekonomi i balans, med både utmaningar och möjligheter till utveckling.

Pandemin har påverkat förutsättningarna för verksamheterna att hålla en ekonomi i balans och totalt redovisar nämnderna en negativ avvikelse mot budget men finansförvaltningen har en positiv avvikelse jämfört med budget så totalt klarar kommunen resultatet.

Investeringar

Några av de större investeringar som har skett under 2021

  • Inventarier Lindbackaskolan
  • Gång- och cykelväg Siggebohyttevägen
  • Återställning av byggnad vid Ölsjöbadet
  • Reservvattenledning Lindesberg-Nora
  • Överföringsledning Vasselhyttan-Löa
  • Rya vattenverk

Driftsatsningar

Under år 2021 så har en total utökad budgetram med 33 miljoner kronor beslutats av kommunfullmäktige. Fördelat med 25 miljoner kronor till socialnämnden, 2 miljoner kronor till tillväxtnämnden och 6 miljoner kronor till kommunstyrelseförvaltningen som en planeringsreserv kommunen.

Senast uppdaterad