Översikt över verksamheternas utveckling

Kommunen har utvecklats i positiv riktning. Soliditeten i såväl koncernen som kommunen har stärkts.

Kommunen har under den senaste femårsperioden redovisat ett positivt resultat. Befolkningen har under 2021 minskat lite och är ett trendbrott jämfört med de senaste tre åren då befolkningen har ökat. Den kommunala koncernens låneskuld har ökat sedan 2017 och det beror främst på många stora byggnationer av kommunens fastighetsbolag.

Kommunala koncernen

Översikt över den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor

710,4

629,3

661,6

701,4

504,1

Verksamhetens kostnader i miljoner kronor

-2087,0

1469,5

1978,4

1987,2

1727,5

Årets resultat i miljoner kronor

63,8

56,4

1,7

108,5

-16,6

Soliditet i procent

25,0

24,0

24,7

24,3

26,0

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser i procent

12,3

10,7

9,8

9,5

6,5

Nettoinvesteringar i miljoner kronor

289,6

382,8

358,3

630,7

342,5

Självfinansieringsgrad antal gånger

0,9

0,5

0,4

0,5

0,4

Långfristig låneskuld i miljoner kronor

2250,0

2210,4

1982,3

1842,0

1590,0

Investeringar per invånare i kronor

12 271

16 181

15 190

26 752

14 505

Antalet anställda i kommunala bolagen

103

106

103Frisknärvaro bolagen i procent

98

96,69

96,69

Kommunens utveckling

Översikt över kommunens utveckling

Kommunen

2021

2020

2019

2018

2017

Antal invånare

23 601

23 658

23 588

23 575

23 613

Antalet anställda

1 909

1 886

1 845

1 783

1 811

Sjukfrånvaro kommunen

6,65

6,84

6,40

5,20

4,92

Kommunal skattesats i kronor

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor

336,3

330,3

351,3

368,2

375,2

Verksamhetens

kostnader i miljoner kronor

1 902,3

1 805,9

1 803,7

1 767,2

1 759,9

Årets resultat i miljoner kronor

23,9

66,9

34,5

48,7

36,2

Skatteintäkter och

generella statsbidrag

1 609,6

1 551,4

1 501,6

1 461,1

1 424,5

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser

i procent

26,12

23,42

18,38

14,01

7,25

Nettoinvesteringar i

miljoner kronor

78,2

50,4

54,4

82,3

50,9

Självfinansieringsgrad antal gånger

0,1

2,2

1,3

1,0

1,5

Långfristig låneskuld i

miljoner kronor

12,7

13,0

9,6

12,8

15,3


Senast uppdaterad