Sammanfattning

Här finns en sammanfattning av årsredovisningen för 2021. Årets resultat: + 63,8 miljoner kronor.

Årets resultat för kommunkoncernen blev ett överskott på 63,8 miljoner kronor

Kommunkoncernens resultat för 2021 blev ett överskott på 63,8 miljoner kronor och det är 7,4 miljoner kronor bättre än 2020. Kommunens totala resultat blev 23,9 miljoner kronor och det är 15,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Resultatet var 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag, jämfört med 4,3 procent 2020.

Totalt visar nämnderna på ett underskott jämfört med budget med 48 miljoner kronor och socialnämnden har det största underskottet 25,1 miljoner kronor, trots ett budgettillskott under året med 25 miljoner kronor och medel från staten för stärkt äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott med 16,5 miljoner kronor och det avser främst skolskjutsar och gymnasieskolan. Tillväxtnämnden har fått ett budgettillskott under året med 2 miljoner kronor men har en negativ avvikelse på 2,3 miljoner kronor och det är svenska för invandrare som det avser.

Under året så har nettokostnaderna ökat med 6 procent medan skatter och generella statsbidrag har ökat endast med 3,8 procent. Ser man enbart på skatteintäkterna så är utvecklingen positiv då skatteintäkterna är 3,2 procent högre år 2021 jämfört med 2020. En faktor är att arbetslösheten är lägre 2021 jämfört med 2020 och främst ungdomsarbetslösheten.

Verksamhetens intäkter för 2021 är 6 miljoner kronor högre än 2020 och det är en ökning med 1,8 procent. Bidragen har ökat med 3,4 procent och det avser bidrag från Försäkringskassan för sjukfrånvaro utifrån covid-19 och stärkt äldreomsorg.

Verksamhetens kostnader ökade med 96,4 miljoner kronor under året eller 5,3 procent. De största ökningarna procentuellt är pensionskostnader jämfört med föregående år. Ökningen av pensionskostnader beror på att medelåldern har ökat och främst bland män.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag uppfylldes till stor del

Arbetsgivare

Förvaltningarna har arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin och det har varit ett år där vi alla försökt följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett. Kommunens ökade sjuktal ses därmed som en del i att våra medarbetare bidragit till minskad smittspridning i samhället. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att personalomsättningen under året är fortsatt lägre än innan pandemin. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” som får det högsta utfallet.

Välfärd och service

Verksamheternas fokus under hela året har varit att leverera trygg och säker välfärd- och servicetjänster med anledning av covid-19. det har inneburit att verksamheterna har behövt ställa om och omfallsplanera ofta och med snabba beslut. De fysiska mötesplatserna har även under 2021 fått anpassas inom många områden, exempelvis har flera evenemang behövts anpassa eller ställas in. När det gäller välfärdstjänster där medarbetare, personer eller elever arbetar nära varandra så har fokus varit på smittskydd och anpassningar har gjorts. Minskad fysisk kontakt med målgrupper har inneburit att verksamheterna har försökt tillgodose det som går via digitala möten.

Samhälle och demokrati

En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fem servicepunkter.

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla ett högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. Kommunfullmäktige direktsänds publicerar protokoll från fullmäktige och alla nämnder på vår webbplats.

Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra kommunikationen är att säkerställa att webbplatsen lever upp till kraven att den ska vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär att så många som möjligt ska ha möjlig het att ta till sig av den information som publiceras. Ett arbete med att öka e-tjänster pågår. E-tjänster är tillgängliga dygnet runt, så invånarna kan kontakta kommunen när det passar dem själva. Det leder till en högre servicenivå gentemot våra invånare.

Händelser i verksamheterna

 • Lindbackaskolan är klar och invigd i samband med höstterminens skolstart.
 • Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket lyckat resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer deltog under en vecka. Även här med väldigt lyckat resultat
 • En ny detaljplan är framtagen för området där Kristinaskolan ligger. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga om skolan till bostäder och skapar även plats för nya byggnader inom området.
 • Återställning av byggnad efter brand vid Ölsjöbadet i Ramsberg är klart.
 • Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan Nora och Lindesberg samt upphandlats.

Hållbarhet

Social hållbarhet

 • Utifrån det uppdrag som ges i socialtjänstlagen bidrar kommunens verksamheter till hållbarhet genom en mängd åtgärder och aktiviteter för att invånare ska uppnå en förbättrad livssituation, bland annat genom insatser för att nå egen försörjning och på så sätt minska fattigdom och utanförskap.
 • Genom Fritidsbanken kan invånare kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning och via återbruket kan kommunens förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra. Det återbruk som därmed sker bidrar till miljömässig hållbarhet. Verksamheten är en del av socialförvaltningen och bidrar även till social hållbarhet.
 • Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket lyckat resultat. Dessutom har förvaltningen även haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer deltog under en vecka. Även här med lyckat resultat.
 • Inom enheten för E-hälsa och myndighet har ett arbete startat gällande implementering av IBIC, Individens behov i centrum. Det är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC ger ett gemensamt språk och en kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov både på myndighet- och utförarsidan. Arbetssättet innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt arbetssätt. Det leder till att en mer individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde och att det ger en bättre effekt och en större meningsfullhet.
 • Arbetet med heltids sfi har varit lyckosamt och aktiviteterna på eftermiddagarna har fungerat bra - trots pandemin. Studiehallen har varit svår att kunna hålla igång fullt ut under vissa perioder med utökade restriktioner. Men den kommer att utvecklas så fort restriktionerna lättar igen.
 • I december hade arbetsmarknadsenheten 38 anställda deltagare, 24 av dessa rustas för att bli framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare genom resursjobb och 14 ytterligare deltagare är anställda en längre period på arbetsmarknadsenheten. Därutöver fanns cirka 180 ärenden som enheten arbetade med och som succesivt stegförflyttas. Coachingteamet har närmare 90 av dessa ärenden i sin verksamhet och resterande finns hos arbetsmarknadsenhetens handläggare. Övergång till egen försörjning ger den enskilde möjlighet att växa och leva ett självständigt liv, samtidigt som resurser frigörs för kommunen.

Miljömässig hållbarhet

 • Under 2021 förmedlade arbetsmarknadsenheten 248 objekt via Återbruket, som är återvinning av bland annat gamla inventarier, för närmare 300 000 kronor. Det motsvarar 65 kw timmar och 7661 kilo koldioxid.
 • En ny företagsetablering i Frövi är pågång och bygglovsansökan är under behandling och kan generera till 220 nya arbetstillfällen och förhoppningsvis kunna vara i drift 2023. Jättesatsningen som man kallar ”Sveriges grönaste industriprojekt” kommer kunna resultera i den största räkodlingen i Europa och en av de största tomatodlingarna i Sverige. Tanken är att återvinna spillvärme från pappersbruket Billerud Korsnäs för att kunna värma upp ett växthus på 10 hektar.
 • Fortsatt tillväxt för Linde Energi AB, LEAB-koncernen, inom samtliga affärsområden och intresset för energitjänster såsom elbilsladdning och egen elproduktion med sol ökar. Hållbarhetsarbetet har prisats med flera utmärkelser såsom guldmedalj Ecovadis och hedersomnämnande från Solenergipriset för årets anläggning.
 • Fastigheter i Linde AB, FALAB-koncernen, är inne i en planeringsperiod för två större renoverings- och omstruktureringsprojekt, ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg” och Stadsskogsskolan. Dessa kräver, bland annat, en utveckling av de bostadssociala kunskaperna koncernen besitter. Energioptimeringar, hållbarhetssatsningar och värdeskapande är områden som måste prioriteras och säkerställas genom ekonomisk proaktiv förvaltning.
 • Vid byggnation av lokaler för kommunens verksamheter beaktas hållbarhetsmålen till exempel när det gäller energi, byggmaterial och tillgänglighet. Bergsparken är ett bra exempel på hur fastighets- och bostadsbolag i nära samarbete med arkitekter vågat och kunnat utmana tidigare föreställningar om vad som är möjligt att bygga i trä. Det är en byggnad och en plats med fokus på hälsa och välmående både för boende och besökare. Hela atmosfären andas trä, grönska och ljus såväl ute som inne. I halva byggnaden finns Lindesbergs vårdcentral och annan förebyggande hälsovård. I den andra halvan finns hyresbostäder. I nedre plan finns även en restauranglokal som sedan pandemin slog till står hyresledig och väntar på att åter få erbjuda boende och besökare både mat och umgänge.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ekonomi i balans ger kommunen förutsättningar för stabilitet och långsiktig planering och därmed för ekonomisk hållbarhet. Kostnadsmedvetenhet, ordning och reda samt ett ständigt arbete för att förbättra och effektivisera är viktiga delar i arbetet. Under året har nämnderna arbetat aktivt för att klara en ekonomi i balans, med både utmaningar och möjligheter till utveckling. Pandemin har påverkat förutsättningarna för verksamheterna att hålla en ekonomi i balans och totalt redovisar nämnderna en negativ avvikelse mot budget men finansförvaltningen har en positiv avvikelse jämfört med budget så totalt klarar kommunen resultatet.

Senast uppdaterad