Styrning och uppföljning

Till 2021 års bokslut har Lindesbergs kommun använt sin nuvarande styrmodell i två år. Styrmodellen utgår från vilket är grunduppdraget i verksamheten som utgår från kommunala och statliga styrdokument

Vision 2030

Lindesberg – Bergslagens själ

Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen.

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan, främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen. Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling.

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver. Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd.

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla. Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare. Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.

Styrmodell och politiska prioriteringar

Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kommunalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska gör och för vem.

Med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag ska kvalitetsfaktorer som är extra viktiga och kritiska för att klara av sitt grunduppdrag tas fram. Faktorerna ska vara kännetecken för god kvalitet och effektivitet.

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete för att säkerställa grunduppdraget.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål

Arbetsgivare

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Kvalitetsfaktor

  • Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning.
  • Friska medarbetare

Utvecklingsmål

  • Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden.

Välfärd och service

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och jämlik hälsa.

Kvalitetsfaktor

  • God ekonomisk hushållning.
  • God kommunal service.

Utvecklingsmål

  • Ökad måluppfyllelse i skolan.
  • En ökad långsiktig ekonomisk planering.

Samhälle och demokrati

Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens utveckling.

Kvalitetsfaktor

  • Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar.

Utvecklingsmål

  • Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka.
  • Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande.

Tabeller över utfallet 2021

Så här blev utfallet av kommunfullmäktiges grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.

Grunduppdrag och uppfyllelse

Grunduppdrag

Uppfyllelse av grunduppdrag

Arbetsgivare

Grunduppdraget uppnås till stor del

Välfärd och service

Grunduppdraget uppnås till stor del

Samhälle och demokrati

Grunduppdraget uppnås till stor del


Kvalitetsfaktor och grad av kvalitet

Kvalitetsfaktor

Grad av kvalitet

God ekonomisk hushållning

Kvalitén uppnås

Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar

Kvalitén är på väg att uppnås

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning

Kvalitén är på väg att uppnås

God kommunal service

Kvalitén är på väg att uppnås

Friska medarbetare

Kvalitén är på väg att inte uppnås


Utvecklingsmål och måluppfyllnad

Utvecklingsmål

Måluppfyllnad

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka

Målet är på väg att uppfyllas

Ökad måluppfyllelse i skolan

Målet är på väg att uppfyllas

En ökad långsiktig ekonomisk planering

Målet är uppfyllt

Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden


Målet är på väg att uppfyllas

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande

Målet är på väg att inte uppfyllas

Senast uppdaterad