Väsentliga personalförhållanden

Här kan du läsa om kommunens personalförhållanden.

Väsentliga personalförhållanden

2021 har fortsatt i pandemins tecken för Lindesbergs kommuns cirka 1 900 medarbetare. Det som inleddes under 2020 har fortsatt och inom alla kommunens verksamheter har vi fått fortsätta att ställa om på olika sätt. Våra medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt har därmed slagit olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett fantastiskt sätt. Nu ser vi framåt och förhoppningsvis kan vi dra nytta av de utmaningar vi klarat av under pandemin och att kommunen går stärkt ut ur denna prövande tid.

Anställda

Den 1 november 2021 hade Lindesbergs kommun 1 909 anställda med månadslön, varav 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 23 personer och avser både kvinnor och män.

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 78 procent heltid och 22 procent deltid. Genom ett aktivt arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2021 medfört en ökning på 6 procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde.

Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64 procent mot dagens 78 procent.

Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen var 64 år och 5 månader och under 2021 är det 52 medarbetare som valt att sluta för pension, det är några fler jämfört med 2020 då det var 36 medarbetare som gick i pension.

Medelålder

Medelåldern bland anställda på Lindesbergs kommun år 2021 var 46,9 år vilket är lika som föregående år. Flest medarbetare på kommunen är 50–59 år.

Sysselsättningsgrad

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 78 % heltid och 22 % deltid.

Genom ett aktivt arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2021 visat sig en ökning på 6 procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde. Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64 % mot dagens 78 %. I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt ska arbeta för att heltidstjänster ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Lindesbergs kommun har en framtagen handlingsplan som kopplas till befattningar inom Kommunals avtalsområde samt förvaltningsinriktning för att aktivt arbeta med införande av heltids-tjänster. En kombination av ett aktivt jämställdhets- och kompetensförsörjnings-strategiskt arbete.

Under 2021 fortsatte ökningen av andelen heltidsanställda kvinnor. Även andelen heltidsanställda män har ökat, om än inte lika mycket. Det finns en tydligt högre andel män som har en heltidsanställning i förhållande till kvinnor, vilket förklaras av att män i högre omfattning befinner sig inom befattningar som av tradition är heltid i grunden. Däremot minskar skillnaden i andel heltidsanställda kvinnor och män för varje år.

Personal- och kompetensförsörjning

Det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss, samtidigt som vi önskar få kompetenta sökande – välja att arbeta vid Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en personalomsättning på ca 10 % per år.

Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. Det finns inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa utmaningen kompetensförsörjning, utan det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och olika insatser – stora som små.

Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och fokus på ett gott ledarskap. Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin arbetsplats. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar.

När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara ytterligare en strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som gått i pension, som väljer att arbeta kvar på timme eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är positivt ur flera aspekter att kunna tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång erfarenhet.

Socialförvaltningen har under året ingått i regionens gemensamma arbete för att ta fram en länsövergripande kompetensförsörjningsplan, ett projekt som ingår i arbetet kring ”Nära vård”. Workshopar har genomförts för att ta fram en kompetensanalys över nuläge och 5 års sikt men även för att ta fram aktiviteter som syftar till att stärka kompetensläget. Metoden som användes i projektet har inspirerat till utveckling av Lindesbergs kommuns arbetssätt och under året har en riktlinje för kompetensförsörjning tagits fram.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Vuxenutbildningen har också påbörjat ett liknande arbete med workshopar utifrån de olika verksamhetsområdena. Arbetet med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan för verksamheter som ingår i Lärarnas samverkansråd kommer fortsätta under 2022.

Under året har den interna utbildningen för framtida ledare pågått med totalt 11 deltagare. Syftet med utbildningen är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom att skapa intresse och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en chefsroll.

Satsningen ger även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom kommunen vilket ger oss förutsättningar att behålla viktig kompetens. Utbildningen har innehållit gemensamma digitala gruppträffar och träffar med mentor.

Mentorskapet har byggts upp utifrån att erfarna ledare inom kommunen bidrar med sin kompetens och fungerar som ett viktigt bollplank genom utbildningen.

Hälsa och arbetsmiljö

Att aktivt arbeta för en låg sjukfrånvaro är ett arbetsmiljömål övergripande för Lindesbergs kommun och följs upp via kommunstyrelsen när ekonomiska uppföljningen sker enligt antaget årshjul. Resultatet av den årligt återkommande medarbetarundersökningen är en annan del som följs upp kommunövergripande. Styrning, ledning och motivation är de områden som mäts och resultatet ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje respektive förvaltning.

Under året som gått är sjuktalet betydligt högre än målvärdet på 5 %. Pandemin är en stark orsak till högre sjuktal. Med starka restriktioner för när och hur en medarbetare ska förhålla sig vid olika symptom, så kan verksamheterna konstatera att våra medarbetare följt rekommendationerna, vilken förhoppningsvis bidragit till minskad smittspridning i samhället.

Senast uppdaterad