Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Här kan du läsa om de olika faktorer som påverkar vårt resultat.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Utvecklingen av skatte- och generella statsbidragsintäkter 2021 har varit lägre än nettokostnadsutvecklingen vilket är negativt på lång sikt. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Om nettokostnadsutvecklingen fortsätter att öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag kan det innebära framtida besparingar.

Befolkningsutveckling

Sista december 2021 hade Lindesbergs kommun 23 601 invånare, det är en minskning med 57 personer sedan årsskiftet. Jämfört med riket så är andelen invånare i åldersgruppen 19–64 år ca 4 procentenheter lägre i Lindesbergs kommun och ungefär på samma nivå som länets kommuner. Åldersgruppen 80+ där är andelen ca 1 procentenhet högre i Lindesbergs kommun jämfört med riket och ungefär på samma nivå som länets kommuner.

Arbetsmarknad

Under år 2021 så har den totala arbetslösheten minskat och den största minskningen finns bland utrikesfödda män.

I december 2021 var den totala arbetslösheten 7,9 procent bland kvinnor och 9 procent bland män i åldersgruppen 16–64 år. Motsvarande period 2020 var arbetslösheten 8,7 procent bland kvinnor och 9 procent bland män.

För unga mellan 18–24 år i Lindesbergs kommun har arbetslösheten minskat med 0,4 procentenheter från 10,6 procent till 9 procent bland kvinnor och 0,9 procentenheter från 14,9 procent till 14 procent bland män.

Det ekonomiska biståndet har minskat med 4,4 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket dels beror på färre ärenden men även att antalet nyinkomna ärenden minskat år 2021 och att det finns färre antal barn totalt i hushållen.

Totalt utbetalades 28,1 miljoner kronor under 2021, jämfört med 32,5 miljoner kronor år 2020.

Bostadsmarknad

De senaste årens höga nyproduktionstakt avseende både bostäder och förvaltningslokaler har stannat av och har varit på en låg nivå under 2021 i Lindesbergs kommun. Fokus har varit på renoverings- och omstruktureringsprojekt.

Efterfrågan på småhustomter är stor främst i centrala Lindesberg och i Frövi. I Frövi finns nu endast två tomter kvar i området Vibyn. Bostadsbeståndet i kommunen består av att 70 procent bor i småhus och 30 procent i flerbostadshus samt specialbostäder, exempelvis bostäder för äldre och funktionsnedsatta. Upplåtelseformen för lägenheter i flerbostadshus är 21 procent bostadsrätter och 79 procent hyresrätter.

Låneskuld och borgensåtaganden

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 39,6 miljoner kronor under 2021. Det är de kommunala bolagens lån som ökar, kommunens lån är 0,3 miljoner kronor lägre 2021 jämfört med 2020. Den låneskuld som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under nyttjandeperioden för VA-anläggningen i Frövi, Vibyn. Ökningen av finansiella leasingen avser bilar.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår 2021 till 491,4 miljoner kronor, 2020 uppgick den till 500,4 miljoner kronor.

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt för anställda är 125,5 miljoner kronor, 114,3 miljoner kronor år 2020, och för förtroendevalda 7,1 miljoner kronor, 5,9 miljoner kronor år 2020.

Senast uppdaterad